• wyciąg ze Statutu

Rozdział V Warunki i sposób oceniania  wewnątrzszkolnego

§36. Ocenianie wewnątrzszkolne – postanowienia ogólne

 1. Ocenianiu podlegają:
   • osiągnięcia edukacyjne ucznia,
   • zachowanie ucznia.
 2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowywaniu wiadomości i umiejętności w stosunku do wyma­gań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej odrębnymi przepisami, i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę.
 3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w §45.
 4. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
   • informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie,
   • udzielanie uczniowi pomocy w nauce w postaci informacji o tym, co uczeń zrobił dobrze, co i jak powinien poprawić,
   • udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
   • motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,
   • dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu i specjalnych uzdolnieniach ucznia,
   • umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-
    -wychowawczej.
 1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
   • formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzys­kania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowią­zkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
   • ustalanie kryteriów oceniania zachowania,
   • ocenianie bieżące z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, według skali określonej w §40 ust. 1,
   • ustalanie śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych według skali określonej w §47ust. 6,
   • ustalanie śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych zachowania według skali określonej w §45 ust. 3,
   • przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych na zasadach określonych przez dyrektora szkoły,
   • ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
   • ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.
 2. Oceny wpisuje do dziennika lekcyjnego nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne. Oceny te są jawne dla ucznia i jego rodziców.
 3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę za pośrednictwem dziennika elektronicznego, podczas konsultacji lub indywidualnych spotkań z rodzicem oraz udostępnia rodzicom sprawdzone i ocenione pisemne prace i inną dokumentację dotyczącą oceniania ucznia (udostępnienie ma miejsce na terenie szkoły w obecności nauczyciela prowadzącego tę dokumentację lub dyrekcji szkoły). Rodzic może na miejscu w szkole sporządzić notatkę z okazanej mu dokumentacji. Powyższa dokumentacja nie jest przekazywana lub udostępniana rodzicom w postaci kopii.

 §38. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb ucznia

Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-peda­gogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w §4 ust. 1, do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

 1. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w §4 ust. 1 do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyj­nych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
 2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub wykonywania poszczególnych ćwiczeń oraz informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii.
 3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia, o którym mowa w ust. 3 uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się zwolniony lub zwolniona.
 4. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-
  -pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia z nauki drugiego języka obcego do końca etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, głęboką dysleksją rozwojową, afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z zastrzeżeniem ust. 6.
 5. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
 6. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się zwolniony albo zwolniona. Zwolnienie dotyczy całego okresu edukacyjnego ucznia.

 §39. Informacja o sposobie i warunkach oceniania

 1. Nauczyciele na pierwszych zajęciach edukacyjnych na początku każdego roku szkolnego informują uczniów, a rodziców nie później niż do 15 września o:
   • wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania określonych i zawartych w przedmiotowych zasadach oceniania obowiązujących dla każdego przedmiotu,
   • sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
   • warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

       Fakt poinformowania nauczyciel odnotowuje w dzienniku lekcyjnym na pierwszych zajęciach edukacyjnych oraz na stronie Tematyka zebrań z rodzicami.

 1. Wychowawca na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów, a rodzi­ców/prawnych opiekunów nie później niż do 15 września o:
   • warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania,
   • warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

          Fakt poinformowania wychowawca odnotowuje w dzienniku lekcyjnym.

 1. Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2, oraz terminy dotyczące spotkań z rodzicami, a także tryb przekazywania informacji o przewidywanych rocznych ocenach klasyfika­cyjnych rodzice potwierdzają własnym podpisem.
 2. Rodzice, a pełnoletni uczniowie samodzielnie, wyrażają życzenie uczestnictwa ucznia w lekcjach religii lub etyki w formie oświadczenia, które nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać cofnięte.
 3. Szkoła nie udziela informacji o osiągnięciach ucznia osobom nieuprawnionym.

§40. Minimalna ilość ocen w semestrze

 1. Oceny bieżące ustalane są w stopniach według następującej skali:
   • stopień celujący (skrót: cel) – 6,
   • stopień bardzo dobry (skrót: bdb) – 5,
   • stopień dobry, (skrót: db) – 4,
   • stopień dostateczny, (skrót: dst) – 3,
   • stopień dopuszczający, (skrót: dop) – 2,
   • stopień niedostateczny, (skrót: ndst) – 1.
 1. Oceny bieżące zapisuje się w dzienniku lekcyjnym cyfrą arabską z datą ustalenia oceny. W każdym okresie nauczyciel jest zobowiązany do systematycznego oceniania i wysta­wienia minimalnej ilości ocen bieżących, ze zróżnicowanych form kontroli zgodnie z kryterium: liczba zaplanowanych = ilość zajęć edukacyjnych w tygodniu x 2 + 1, przy czym oceny z prac pisemnych muszą stanowić 60% wszystkich uzyskanych ocen, praca na lekcji 20% oraz aktywność 20%, uwzględniając zaokrąglenie do góry.
 2. W przypadku wystawienia przez nauczyciela większej ilości ocen uwzględnia się najlep­sze oceny ze zróżnicowanych form kontroli zgodnie z kryterium na podstawie §40 pkt. 3 wg schematu:

Tygodniowy

wymiar

godzin

Prace pisemne zaliczeniowe
(sprawdzian, praca klasowa,

e-test )

Kartkówka/

odpowiedź ustna

Praca na lekcji, aktywność ucznia

(w tym prace domowe)

Suma ocen

1

2

1

1

4

2

3

1

1

5

3

4

2

1

7

4

5

2

2

9

5

6

3

2

11

6

8

3

2

13

 1. Podstawą klasyfikowania śródrocznego/końcoworocznego jest uzyskanie przez ucznia minimalnej ilości ocen z danego przedmiotu zgodnie z powyższym schematem.
 2. Podstawą zaliczenia prac pisemnych sprawdzających wiedzę ucznia w semestrze (sprawdziany, prace klasowe, e-testy) jest uzyskanie przez ucznia 50% ocen + 1 ocenę wymaganych minimalnym wymiarem tygodniowym godzin danego przedmiotu.

§41. Ocenianie bieżące

 1. Sprawdzanie osiągnięć edukacyjnych uczniów odbywa się na podstawie zróżnicowanych form kontroli:
   • pisemnych prac uczniowskich (testów, sprawdzianów, prac klasowych, e-testów),
   • kartkówek, dyktand itp., odpowiedzi ustnych, prac wytwórczych, projektów, ćwiczeń praktycznych,
   • prac domowych i innych form zleconych przez nauczyciela (przy założeniu, że praca domowa jest dla uczniów chętnych).
 1. Prace pisemne (sprawdziany, testy, prace klasowe) wymagające od ucznia powtórzenia znacznej partii treści nauczania są zapowiadane, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem z określeniem zakresu treści nauczania objętych pracą pisemną i wpisane do terminarza w dzienniku elektronicznym Librus.
 2. W przypadku nieobecności ucznia na zapowiedzianym sprawdzianie, teście lub pracy klasowej w I terminie uczeń powinien odpowiednio przystąpić do sprawdzianu, testu lub pracy klasowej z zakresu materiału, który obejmowała praca pisemna, w II terminie.
 3. Uczniom przysługuje prawo poprawy prac pisemnych: testów, sprawdzianów, prac klasowych do 60% prac wymaganych minimalnym wymiarem tygodniowym godzin danego przedmiotu w terminie określonym statutowo po ustaleniu przez nauczyciela przewidywanej oceny semestralnej /końcoworocznej z danego przedmiotu.
 4. Uczniowie mogą poprawiać oceny z prac klasowych, sprawdzianów tylko w okresie tzw. tygodnia poprawkowego.
 5. Uczeń w ciągu semestru może zgłosić nieprzygotowanie z danego przedmiotu. Fakt ten zostaje odnotowany w dzienniku elektronicznym Librus. Liczbę nieprzygotowań z danego przedmiotu uszczegółowiają przedmiotowe zasady oceniania.
 6. W tygodniu mogą się odbyć co najwyżej trzy prace pisemne jednogodzinne lub dwugodzinne.
 7. W ciągu dnia może się odbyć tylko jedna praca pisemna taka jak: sprawdzian, test, praca klasowa.
 8. Kartkówka powinna obejmować materiał z trzech ostatnich lekcji. Kartkówka powinna być jedyną formą sprawdzania wiadomości i umiejętności na danej lekcji.
 9. Sprawdzone i ocenione prace pisemne nauczyciel przechowuje przez cały rok szkolny.

§42. Klasyfikowanie

 1. Klasyfikowanie śródroczne i roczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych według skali określonej w §42 ust. 6.
 2. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego.
 3. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, uwzględniając wymagania dotyczące uzyskania przez ucznia minimalnej ilości ocen zawarte w §40 pkt. 3-6.
 4. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne ustala się, biorąc pod uwagę wszystkie oceny cząstkowe ze zróżnicowanych form kontroli zawartych w §40 pkt. 4, przy czym oceny z pisemnych prac uczniowskich (testów, sprawdzianów, prac klasowych, e-testów) mają przewagę nad ocenami z kartkówek, dyktand itp., odpowiedzi ustnych, prac wytwórczych, projektów, ćwiczeń praktycznych oraz prac domowych i innych form zleconych przez nauczyciela.
 5. Przy wystawianiu ocena śródrocznej i rocznej należy brać pod uwagę możliwości edukacyjne ucznia i wysiłek wkładany w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki przedmiotu.
 6. Pomocnym narzędziem przy wystawianiu oceny semestralnej/końcoworocznej przez nauczyciela danego przedmiotu są następujące przedziały średnich:

Przedział

Ocena

0,00 – 1,59

niedostateczny

1,60 – 2,59

dopuszczający

2,60 – 3,74

dostateczny

3,75 – 4,59

dobry

4,60 – 5,49

bardzo dobry

5,50 – 6,00

celujący

 1. Ostateczną decyzję o ocenie śródrocznej/końcoworocznej podejmuje nauczyciel uczący, kierując się dobrem ucznia i uwzględniając jego indywidualne możliwości.
 2. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 3. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych dla uczniów z orzecze­niami o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne po zasięgnięciu opinii pedagoga wspomagającego danego ucznia.
 4. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych roczną ocenę klasyfikacyjną celujący. Uczeń, który tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych końcową ocenę klasyfikacyjną celujący.
 5. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne w stopniach według następującej skali:
   • celujący,
   • bardzo dobry,
   • dobry,
   • dostateczny,
   • dopuszczający,
   • niedostateczny.
 1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

 §43. Tryb wystawiania ocen śródrocznych i rocznych, warunki poprawy

 1. Na trzy tygodnie przed semestralnym/rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych ustalają i przekazują uczniom na podstawie ocen bieżących oceny przewidywane.
 2. Na co najmniej tydzień przed semestralnym/rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych ustalają i przekazują uczniom oceny proponowane oraz wpisują je cyfrą do dziennika lekcyjnego.
 3. Wychowawcy mają obowiązek poinformowania o ocenach proponowanych:
   • uczniów następnego dnia roboczego, w którym mają zaplanowane zajęcia lekcyjne,
   • rodziców ucznia niepełnoletniego za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus w terminie do 5 dni roboczych przed semestralnym/rocznym klasyfika­cyjnym zebraniem rady pedagogicznej.
    Ocena proponowana może się zmienić i może być niższa od przewidywanej.
 4. Uczeń, a w przypadku ucznia niepełnoletniego jego rodzice mogą złożyć wniosek z uza­sadnieniem do dyrekcji szkoły o umożliwienie podwyższenia proponowanej rocznej oceny klasyfikacyjnej w terminie do 3 dni roboczych od przekazania informacji o ocenach proponowanych.
 5. O podwyższenie proponowanej rocznej oceny klasyfikacyjnej może ubiegać się uczeń, który:
   • systematycznie uczęszczał na zajęcia (także w kształceniu na odległość),
   • nieobecności na tych zajęciach są w większości usprawiedliwione,
   • przystąpił do minimalnej ilości wymaganych sprawdzianów w danym okresie w pierwszym lub drugim terminie (także przeprowadzanych w kształceniu na odległość),
   • doświadczył zdarzenia losowego mogącego mieć istotny wpływ na wyniki z danego przedmiotu.
 1. Oceny spełniania przez ucznia ww. warunków dokonuje nauczyciel przedmiotu, z którego uczeń chce podwyższyć ocenę.
 2. Po pozytywnej decyzji nauczyciel danych zajęć edukacyjnych przygotowuje zestaw zadań, ćwiczeń i pytań, następnie przeprowadza kontrolę wiedzy i umiejętności ucznia w sposób określony w zasadach kształcenia na odległość. Jeżeli uczeń nie uzyskał oceny, o którą się ubiegał, proponowana ocena pozostaje bez zmian.
 3. Nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych wpisują roczne oceny klasyfikacyjne do dziennika lekcyjnego w rubryce przeznaczonej dla oceny rocznej.

§44. Tryb odwołania od oceny śródrocznej lub rocznej

 1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w termi­nie 5 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 2. Zastrzeżenia wnosi się na piśmie lub metodami stosowanymi w kształceniu na odległość, wskazując, które przepisy prawa dotyczące trybu ustalenia oceny zostały naruszone.
 3. W przypadku stwierdzenia przez dyrektora, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny dyrektor powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia lub uczeń pisze sprawdzian i przesyła do oceny metodą stosowaną w szkole lub w kształceniu na odległość.
 4. Sprawdzian przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
 5. W skład komisji wchodzą:
   • w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
    1. dyrektor szkoły albo wicedyrektor – jako przewodniczący komisji,
    2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
    3. inny nauczyciel, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne;
   • w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
    1. dyrektor szkoły albo wicedyrektor – jako przewodniczący komisji,
    2. wychowawca klasy,
    3. wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
    4. pedagog lub psycholog,
    5. przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
    6. przedstawiciel rady rodziców.
 6. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
 7. Sprawdzian wiadomości i umiejętności z wychowania fizycznego i informatyki ma formę zadań praktycznych.
 8. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający:
 9. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: skład komisji, termin sprawdzianu, pytania, oraz ustaloną ocenę,
 10. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: skład komisji, termin zebrania komisji, wynik głosowania, ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.
 11. Do protokołu, o którym mowa w pkt. 8, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
 12. Nauczyciel przygotowuje pytania do części pisemnej i ustnej lub praktycznej zgodnie z wymaganiami edukacyjnymi, a przewodniczący komisji przedmiotowej zatwierdza zestaw pytań egzaminacyjnych. Jeżeli sprawdzian przeprowadzany jest w kształceniu na odległość – składa się tylko z części pisemnej.
 13. Czas trwania sprawdzianu w części pisemnej nie powinien przekroczyć 60 minut, a część ustna nie powinna trwać dłużej niż 20 minut. Jeżeli sprawdzian przeprowadzany jest w kształceniu na odległość - czas trwania sprawdzianu nie może przekroczyć 60 minut.
 14. Ustalona tą drogą ocena jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego zgodnie z zasadami przeprowadzania tego egzaminu.
 15. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
 16. Powyższe przepisy stosuje się również w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłaszania zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona jest ostateczna.

§45. Ocena zachowania uczniów

 1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania polega na podsumowaniu zachowania ucznia na podstawie bieżącego oceniania zachowania. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, uwzględniając kryteria, o których mowa w §45 pkt. 2, ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
 2. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia, także w kształceniu na odległość, w szczególności:
   • wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
   • postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,
   • dbałość o honor i tradycje szkoły,
   • dbałość o piękno mowy ojczystej,
   • dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
   • okazywanie szacunku innym osobom.
 1. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:
   • wzorowe,
   • bardzo dobre,
   • dobre,
   • poprawne,
   • nieodpowiednie,
   • naganne.

           Przy wpisywaniu ocen bieżących zachowania lub śródrocznych ocen klasyfikacyjnych stosuje się odpowiednio skróty: wz, bdb, db, popr, ndp, ng.

 1. Przy ustaleniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjal­nego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
 2. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
   • oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,
   • promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
 1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia obszary zawarte w §45 pkt. 2 oraz kryterium procentowej frekwencji ucznia (obecności  na wszystkich zajęciach edukacyjnych w danym  semestrze) zgodnie z poniższą tabelą:

 Procentowa
frekwencja ucznia

Ocena zachowania

91-100

wzorowe

80-90

bardzo dobre

66-79

dobre

51-65

poprawne

40-50

nieodpowiednie

poniżej 40

naganne

 1. Ostateczną decyzję o wystawieniu śródrocznej i rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania podejmuje wychowawca klasy po uwzględnieniu kryterium procentowego oraz indywidualnych przypadków uczniów, którzy ze względów zdrowotnych (np. pobyt w szpitalu), nie uzyskali wymaganego progu procentowego.
 2. Wychowawca klasy może podwyższyć proponowaną procentową śródroczną/roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania o jedną:
   • w górę - uwzględniając np.: wysoką aktywność ucznia na terenie szkoły, działalność w wolontariacie, reprezentowanie szkoły, miasta lub powiatu itp.
   • w dół - uwzględniając naganne zachowanie na terenie szkoły, naganę wychowawcy klasy,
   • w szczególnych przypadkach notorycznego łamania regulaminu szkoły dopuszcza się obniżenie oceny zachowania o dwie oceny w dół (np. przyznana nagana dyrektora szkoły).
 1. Na tydzień przed semestralnym/rocznym, klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej, wychowawca klasy jest zobowiązany poinformować uczniów oraz ich rodziców o proponowanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania, która zostaje wpisana do dziennika lekcyjnego w rubryce oceny śródroczne/roczne proponowane.

§46 Tryb odwołania od oceny zachowania

 1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 5 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w formie pisemnej lub innej stosowanej w ramach kształcenia na odległość, z uzasadnieniem.
 2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów (w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji). W trakcie kształcenia na odległość, powołując komisję, należy wziąć pod uwagę możliwość pracy zdalnej tej komisji.
 3. Komisja powołana przez dyrektora szkoły rozpatruje wniosek w ciągu 5 dni roboczych.
 4. W skład komisji wchodzą:
   • dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,
   • wychowawca klasy,
   • wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
   • pedagog lub psycholog,
   • przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
   • przedstawiciel rady rodziców.

          W trakcie kształcenia na odległość o składzie komisji decyduje jednoosobowo dyrektor szkoły.

 1. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
 2. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
   • skład komisji,
   • termin posiedzenia komisji,
   • wynik głosowania,
   • ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

          W czasie kształcenia na odległość protokół sporządza przewodniczący komisji.

 1. Protokół, o którym mowa w ust. 6, stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

§47. Nieklasyfikowanie ucznia

 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia.
 2. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny wpisuje się nieklasyfikowany lub nieklasyfikowana.
 3. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 4. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
 5. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek nauki poza szkołą nie obejmuje wychowania fizycznego i dodatkowych zajęć edukacyjnych. Uczniowi spełniającemu obowiązek nauki poza szkołą nie ustala się oceny zachowania.
 6. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.
 7. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 3-5, przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

         W kształceniu na odległość egzamin przeprowadza komisja powołana przez dyrektora, jeśli ma możliwość pracy zdalnej. Wówczas uczeń otrzymuje zadania do wykonania, odpowiedzi przesyła do członków komisji w sposób stosowany przez szkołę w kształceniu na odległość, a komisja wspólnie decyduje o wyniku. Jeżeli nie ma możliwości zastoso­wania ww. metody, wówczas egzamin przeprowadza nauczyciel wskazany przez dyre­ktora za pośrednictwem stosowanej przez szkołę metody pracy zdalnej.

 1. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek nauki poza szkołą, przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, który na to zezwolił. W skład komisji wchodzą:
   • dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
   • nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.

         W kształceniu na odległość egzamin ten przeprowadzany jest w sposób analogiczny jak egzamin klasyfikacyjny (ust. 7).

 1. Pytania egzaminacyjne ustala egzaminator. Egzamin klasyfikacyjny z informatyki, wychowania fizycznego, zajęć praktycznych i laboratoryjnych ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

        Nie dotyczy to kształcenia na odległość, jeśli stosowane przez szkołę metody nauki zdalnej uniemożliwiają takie działanie.       Wówczas egzamin składa się tylko z części pisemnej.

 1. Czas trwania egzaminu klasyfikacyjnego w części pisemnej nie powinien przekroczyć 60 minut, a część ustna nie powinna trwać dłużej niż 20 minut.

          Jeżeli egzamin przeprowadzany jest w kształceniu na odległość - czas trwania egzaminu nie może przekroczyć 60 minut.

 1. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
   • imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 8, a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzonego dla ucznia spełniającego obowiązek nauki poza szkołą – skład komisji,
   • termin egzaminu klasyfikacyjnego,
   • zadania (ćwiczenia egzaminacyjne),
   • wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.

          W trakcie kształcenia na odległość protokół sporządza przewodniczący komisji.

 1. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o jego ustnych odpowiedziach. W trakcie kształcenia na odległość do protokołu dołącza się wydruk pracy ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 2. Uczniowi, który z udokumentowanych przyczyn losowych nie mógł przystąpić do egza­minu w wyznaczonym terminie, dyrektor ustala dodatkowy termin.
 3. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni w charakterze obserwatorów rodzice ucznia, z wyjątkiem sytuacji, w której egzamin przeprowadzany jest w kształceniu na odległość.
 4. Ustalona przez nauczyciela lub uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna.
 5. Klasyfikowanie ucznia zwolnionego z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki jest możliwe w sytuacji, gdy okres zwolnienia pozwala na dokonanie klasyfikowania.
 6. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności, który nie uzyskał zgody rady pedagogicznej na egzamin klasyfikacyjny, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej lub nie kończy szkoły. W dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się nieklasyfikowany lub nieklasyfikowana.

§48. Egzamin poprawkowy

 1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednego lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.
 2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej z wyjątkiem egzaminu z informatyki, wychowania fizycznego, a także zajęć praktycznych i laboratoryjnych, z których egzamin winien mieć formę przede wszystkim ćwiczeń praktycznych.

          Nie dotyczy to kształcenia na odległość, jeśli stosowane przez szkołę metody nauki zdalnej uniemożliwiają takie działanie.

 1. Dyrektor wyznacza termin egzaminu poprawkowego do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno–wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.
 2. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora. W skład komisji wchodzą:
   • dyrektor lub nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,
   • nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminator,
   • nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji.

W kształceniu na odległość egzamin przeprowadza komisja powołana przez dyrektora, jeśli ma możliwość pracy zdalnej. Wówczas uczeń otrzymuje zadania do wykonania, odpowiedzi przesyła do członków komisji w sposób stosowany przez szkołę w kształ­ceniu na odległość, a komisja wspólnie decyduje o wyniku. Jeżeli nie ma możliwości zastosowania ww. metody, wówczas egzamin przeprowadza nauczyciel wskazany przez dyrektora za pośrednictwem stosowanej przez szkołę metody pracy zdalnej.

 1. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt. 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

      Jeśli egzamin jest przeprowadzany w trakcie kształcenia na odległość powyższy zapis nie ma zastosowania, gdyż dyrektor jednoosobowo ustala skład komisji lub wyznacza nauczyciela do przeprowadzenia egzaminu.

 1. Pytania do części pisemnej i ustnej egzaminu poprawkowego (a także ćwiczenia praktyczne) przygotowuje nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w oparciu o realizowa­ny program nauczania. Nie dotyczy to kształcenia na odległość, jeśli stosowane przez szkołę metody nauki zdalnej uniemożliwiają takie działanie - wówczas egzamin składa się tylko z części pisemnej.
 2. Czas trwania egzaminu poprawkowego w części pisemnej nie powinien przekroczyć 60 minut, a część ustna nie powinna trwać dłużej niż 20 minut. Jeżeli egzamin przeprowadzany jest w kształceniu na odległość - czas trwania egzaminu nie może przekroczyć 60 minut.
 3. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający:
   • skład komisji,
   • termin egzaminu,
   • pytania egzaminacyjne,
   • wynik egzaminu oraz ostateczną ocenę ustaloną przez komisję.

         Do protokołu załącza się pisemną pracę ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

       W trakcie kształcenia na odległość do protokołu dołącza się wydruk pracy ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 1. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w terminie dodatkowym, określonym przez dyrektora szkoły, ale nie później niż do końca września.
 2. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę z zastrzeżeniem §14 pkt.4.

§49. Promowanie

 1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w planie nauczania, uzyskał oceny klasyfikacyjne roczne wyższe od stopnia niedostatecznego, z zastrzeżeniem ust. 4.
 2. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyj­nych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
 3. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych roczną ocenę klasyfikacyjną celujący. Uczeń, który tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych końcową ocenę klasyfikacyjną celujący.
 4. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.
 5. Ocena z religii lub etyki nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnej klasy ani na ukończenie szkoły.

§50. Ukończenie szkoły

 1. Uczeń kończy szkołę, jeśli w klasie programowo najwyższej otrzymał roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz oceny klasyfikacyjne wyższe od niedostatecznych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych.
 1. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych, co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania.

§51. Zasady organizowania egzaminu maturalnego (organizatorem jest CKE)

 1. Zasady ogólne:

              1) Przedmioty obowiązkowe – zdawane wyłącznie na poziomie podstawowym:

   • język polski – cześć pisemna i ustna,
   • język obcy – cześć pisemna i ustna,
   • matematyka – cześć pisemna.

            2)  Przedmioty dodatkowe – zdawane na poziomie rozszerzonym (cześć pisemna):

   • j. polski,
   • j. obcy,
   • matematyka,
   • biologia,
   • chemia,
   • geografia,
   • fizyka,
   • historia,
   • wiedza o społeczeństwie,
   • inne.
 1. Maturzysta otrzymuje świadectwo dojrzałości, jeżeli ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych wymienionych w punkcie 1, w części pisemnej i ustnej uzyska wynik minimum 30%.
 2. Maturzysta, który nie zdał jednego egzaminu (pisemnego lub ustnego) i przystąpił do wszystkich egzaminów, może zdawać egzamin poprawkowy w terminie ustalonym przez CKE.
 3. Uczeń może wybrać do 6 przedmiotów dodatkowych. Przedmioty dodatkowe nie wpływają na zdanie egzaminu maturalnego, a na świadectwie dojrzałości wpisuje się wynik procentowy.
 4. Wewnątrzszkolny przepływ informacji o egzaminie maturalnym: informacje dla uczniów i rodziców dostępne są w następujących miejscach:
   • u wychowawcy klasy,
   • w wicedyrektora szkoły,
   • w gablocie na 1. piętrze (między salami 44 a 45),
   • w bibliotece szkolnej - Wewnątrzszkolna instrukcja maturalna,
   • na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie: http://www.cke.edu.pl,
   • na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie: http://www.oke.waw.pl.
 5. Harmonogram maturalny ustalany jest przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.